มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ วจก. มร.ชม. อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร

 

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ วจก. มร.ชม. อบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและงบประมาณ อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช จันทร์สอง คณะกรรมการงานประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ศิโรช แท่นรัตนกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหลักสูตร  สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ระดับหลักสูตร  เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม การดำเนินโครงการครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่จรรยาบรรณ และพิชญพิจารณ์ ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน เทคนิคการประเมินคุณภาพและการประเมินผลการประเมิน โดยยังได้มีการฝึกปฎิบัติ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก SAR อภิปรายกลุ่ม สรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรในการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและนำความรู้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ต่อไป

ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921132 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558