มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

มร.ชม. ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะจากงานบริการวิชาการฯ  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เทศบาลตำบลริมเหนือ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ พร้อมทีมงาน และผู้รับจ้างงาน จำนวน 18 คน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ  ณ เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ ทีมงาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “เก้าอุ้ย” ร่วมต้อนรับ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) อาทิ ข้อมูลการดำเนินงานและเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลริมเหนือ โดยมีตัวแทนผู้รับจ้างงานในแต่ละงาน (Jobdescription) ตัวแทนหน่วยงานและผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลริมเหนือ การบริหารจัดการขยะชุมชน  กลุ่มชุมชนบ้านท้องฝาย หมู่ 2 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 9 อุ้ย  กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  ให้ข้อมูลภาพรวมการทำงานภายใต้โครงการฯ

ภาพ – ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921057 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558