มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม.จัดประชุมสัมมนาประสานงานวิชาการ

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มร.ชม.จัดประชุมสัมมนาประสานงานวิชาการ 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้  รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุม โดยมี รองคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย  นักวิชาการศึกษาจากคณะ/วิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร การจัดตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2564 การจัดสอบในยุคปกติวิถีใหม่ (New normal)  การขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะ  การจ้างอาจารย์พิเศษ การจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 การประเมินการสอนอาจารย์ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนศึกษา           ด้วยตนเองบนระบบออนไลน์ การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาเรียน การจัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการจัดการความรู้เรื่องการลงทะเบียนเรียน เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ต่อไป


ภาพ – ข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921157 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558