มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู

 

มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครูเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ ด้านการผลิตครูคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องบอลรูมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเรื่อง "บทบาทการผลิตและพัฒนาครู: กรอบแนวคิดและบทบาทของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" โดยมี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวล ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประธานหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้ง 19 หลักสูตร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และบุคลากรสังกัด คณะครุศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 160 คน เข้าร่วม


           
การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Professional Academy:กรอบแนวคิดและบทบาทของคณาจารย์มหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาครู  กระบวนการผลิตและพัฒนาครู การบ่มเพาะความเป็นครู ครุนิพนธ์ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาครู ตามแนวทางโครงการ E-PLC ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตลอดจนการเสริมสร้างให้คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีแนวทางในการผลิตและพัฒนาครู ให้ประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการผลิตครูต้นแบบต่อไปภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921114 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558