มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เชิญชวนคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564

 

มร.ชม. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

เชิญชวนคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564

ผศ.สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564   เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เห็นชอบให้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 และเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ แล้วนั้น การนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เป็นไปอย่างครอบคลุม ทั่วถึง กองพัฒนานักศึกษา จึงแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 โดยกำหนดกลุ่มศิษย์เก่า เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและประกาศเกียรติคุณให้ทราบทั่วกัน จำนวน  8  สาขา ดังนี้ สาขาบริหารสถาบันการศึกษา/สาขาวิชาการ หรือ วิชาชีพ/ สาขาบริหารราชการ และ รัฐวิสาหกิจ/สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาบริการสังคม/สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม/สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาขาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควร ทั้งนี้ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ หรือ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการวิชาชีพเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวางอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริงจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมและต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อนคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยส่งด้วยตัวเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา หรือส่งทางอีเมล sdd@g.cmru.ac.th หรือทางไปรษณีย์ โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขที่ 202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา www.sdd.cmru.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายคมสันต์ บังคมเนตร ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 053 885 436 และ 089 997 7006 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น


แบบฟอรฺ์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 


ข้อมูล: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น >>>> Click

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921106 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558