มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิ.ย.2564

 

มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  เสาร์ – อาทิตย์ ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิ.ย.2564


          ผศ.เกษรา  ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒาและเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เพิ่มพูนวิทยฐานะของตน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของงาน การศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น. โดย 1 ปีการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 22 สาขาวิชา

    สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดและบันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ www.tcas.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ตในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกประวัติรายงานตัวทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.reg.cmru.ac.th ระหว่างวันที่ 5 -11 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-885-979 และ 053 -885 – 963


ภาพ – ข้อมูล :สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921150 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558