มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงาน ร่วม (KM) ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล”

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. เชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงาน

ร่วม (KM) ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ

“การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล”

 

          ดร.วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดี ปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายและสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร บุคลากร จากคณะ สำนัก สถาบัน กอง ศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาคาร 28 ห้อง 28101 ผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยสแกน QR code ท้ายข่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 062-310-4909


ข้อมูล: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพประกอบจากhttps://www.salika.co/


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921119 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558