มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม.แจ้งประกาศงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน

To Be Number One   ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี  ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564          ผศ.สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าภาครัฐ จะสามารถควบคุมและมีมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) แล้วก็ตาม ประกอบกับสถานการณ์ช่วงนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ประสบกับปัญหามลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ที่ตรงกับช่วงเวลาของการจัดการแข่งขัน โดยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าสูง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความจำเป็นและห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพของเด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโดยถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2564

ภาพ  - ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

"สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

 

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community     สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral              สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal               น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity               ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

"บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี         

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7921078 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558