มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ได้รับการจัดอันดับ อันดับ 2 สถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้าน “นิเทศศาสตร์”

10 เมษายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ได้รับการจัดอันดับ อันดับ 2 สถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้าน “นิเทศศาสตร์”มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการจัดอันดับ อันดับ 2 สถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้านนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2564 จากสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The most Popular Universities in Thailand โดยวัดจากคะแนนการโหวตซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ภาควิชานิเทศศาสตร์จะได้ก้าวสู่ปีที่ 36 ในปี พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่การจัดตั้งโปรแกรมวิชาวารสารศาสตร์และประชาสัมพันธ์ และโปรแกรมวิชาการสื่อสารและการโฆษณา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2529 และได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนักสื่อสารที่ดี มีความสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ +อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า ในนามภาควิชาต้องขอขอบพระคุณคณะและมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนภาควิชาฯ ทั้งการพัฒนาหลักสูตร งบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ที่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งการเรียน การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ที่จะปรับตัวและนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นที่ยอมรับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงทุก ๆ การสนับสนุนจากองค์กรสื่อ เครือข่ายวิชาชีพ เครือข่ายสถานศึกษา ท้องถิ่น ผู้ปกครอง และขอขอบคุณสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) โดยบริษัทอัพบีน จำกัด ที่กรุณาทำการจัดอันดับ มอบรางวัล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับและการสนับสนุน ขอให้คำมั่นว่า “เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิตด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพในทุก ๆ อาชีพ”นางสาวปริศนา ยาวิเลิง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ๆ ที่วันนี้มีคนให้ความสนใจ ให้ความชื่นชม ซึ่งถือเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวนิเทศศาสตร์ ทำให้รู้สึกมีพลังในการตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึกปฏิบัติ ตั้งใจพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง ให้สมกับที่ได้รับการยอมรับและได้รับคำชื่นชม ท้ายนี้อยากชวนน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากทำงานด้านสื่อสารมวลชนหรือในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง มาเรียนที่นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยกันเยอะ ๆ นะคะทางด้านศิษย์เก่านิเทศศาสตรบัณฑิต นายปิยะพงษ์ ตานะกูล เจ้าหน้าที่กิจกรรมสื่อออนไลน์และภาคสนาม มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตนรู้สึกภูมิใจมากที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาและสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ส่วนตัวยังคงคิดถึงบรรยากาศการเข้าชั้นเรียน การทำกิจกรรม การได้ฝึกปฏิบัติ คิดถึงคำสอนของครูอาจารย์ทุกท่าน และมิตรภาพที่ดี จากเพื่อนและพี่น้องนิเทศศาสตร์ สุดท้ายนี้อยากเชิญชวนน้อง ๆ มาเรียนนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับรองว่าที่นี่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งอาจารย์ บุคลากรที่มีความสามารถ ดูแล ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ สามารถใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งนี้หากเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เราก็จะเป็นคนที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีงานทำ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพประกอบ : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971394 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558