มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

 


                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่เข้ารับมอบสัมฤทธิบัตร โล่ และเกียรติบัตร จำนวนทั้งสิ้น 225 คน และเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการกรมควบคุมโรคแพร่ระบาดโควิด-19 ได้แบ่งจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีศรีสาธิต ที่มีพัฒนาการดีเด่น มีความประพฤติเรียบร้อย และมีจิตสาธารณะในระดับปฐมวัย จำนวน 24 คน การมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 63 คน และรอบที่ 2 การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในระดับประเทศ/ระดับภาค/ระดับจังหวัด/ระดับโรงเรียน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 5 คน การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเด็กดีศรีเชียงใหม่และลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 คน การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักเรียนดีศรีสาธิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2563 ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านกิจกรรมและด้านกีฬา ในระดับนานาชาติ/ระดับประเทศ/ระดับภาค/ระดับจังหวัด จำนวน 5 คน การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ นักเรียนดีศรีสาธิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ใน ระดับประเทศ/ระดับภาค/ระดับจังหวัด จากการแข่งขัน To be Number one จำนวน 32 คน การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีศรีสาธิต ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีความประพฤติเรียบร้อยและมีจิตสาธารณะ จำนวน 48 คน และการมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 69 คน
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203280 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558