มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

มร.ชม. คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564                      

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.วศิน ยิ้มแย้ม และ ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ โดย อ. ดร.วศิน ยิ้มแย้ม อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในประเทศไทย" และ ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ร่วมทีมสิ่งประดิษฐ์และรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ได้รับรางวัลระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานเรื่อง "ข้าวอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Rice Starch)"สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ และคณะ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

ภาพ – ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971471 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558