มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ตราครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

--------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเลขที่ 15/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนองานในวันที่ 2 เมษายน 2564 จำนวน 1 รายนั้น

ผลปรากฏว่า บริษัท แอคซิสกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่  22  เมษายน พ.ศ.2564

 

 

 

                                                  (นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส)

                                    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน

                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8554940 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558