มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดอบรมวินัยการเงินการคลังฯ สอดคล้องแนวทาง ITA

21 เมษายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมวินัยการเงินการคลังฯ สอดคล้องแนวทาง ITAเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “วินัยการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยงานการเงิน ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อควรระวังในการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจากคุณพัชรินทร์ ศรีดาว นักวิชาการคลังชำนาญการ คุณลักษณา พงศ์ภิญโญโอภาส นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และคุณกฤติยา นวลจันทร์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 127 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.98 นักวิชาการเงินและบัญชี 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 นักวิชาการพัสดุ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.96 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 และบุคลากรตำแหน่งอื่น 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.22 ในการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานและหน่วยงาน ด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล / ภาพประกอบ : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971468 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558