มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ประกาศยกเลิกพิธีทำบุญปีใหม่เมืองและสระเกล้าดำหัวประจำปี 2564

 

มร.ชม. ประกาศยกเลิกพิธีทำบุญปีใหม่เมืองและสระเกล้าดำหัวประจำปี 2564          รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมติจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564  ซึ่งประกอบด้วยพิธีทำบุญปีใหม่เมืองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส และพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 ดังกล่าว และขอความร่วมมือผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971380 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558