มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

22 เมษายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Xiamen University)

การประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัย “The University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road (UCMSR)”

และการประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ (Global University Presidents’ Forum)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน (Xiamen University) การประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัย “The University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road (UCMSR)” และการประชุมอธิการบดีระดับนานาชาติ (Global University Presidents’ Forum) ในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับผู้แทนจาก 30 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือจากทั่วโลก เมื่อวันที่ 5 - 6 เมษายน ที่ผ่านมา


The University Consortium of the 21st Century Maritime Silk Road (UCMSR) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่ง UCMSR มีกรอบความร่วมมือหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัย, โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษา, เป็นฐานฝึกอบรม, กองทุนวิจัยร่วม และที่ประชุมสำหรับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าวตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao University) ในฐานะมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นมา

 
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971147 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558