มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                    รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยได้ส่งมอบให้กับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
                    ในการสนับสนุนครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย บริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 ถุงมือยาง กระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ ถังดำมีฝาปิด เทปผ้าแลคซีน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมบริจาคของใช้สำหรับอุปโภคบริโภค อาทิ สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู ผ้าอนามัย นม ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย ถุงขยะ และน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อให้สามารถผ่านวิกฤต Covid - 19
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971188 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558