มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มราชภัฏ การจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021

 

มร.ชม. ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มราชภัฏ

การจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021จากการประกาศผลการจัดอันดับของ The Times Higher Education University Impact Rankings 2021 ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals หรือ UN: SDGs) ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021 ทำคะแนนรวมได้ 36.5-47.5 ผลการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มราชภัฎ อันดับที่ 20 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 801-1,000 ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,115 แห่งจาก 94 ประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยไทย 25 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เข้าร่วมจัดอันดับทั้งหมด 7 ด้าน คือ

1)      การร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (SDG 17)

2)      สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3)

3)      การศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4)

4)      พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ (SDG 7)

5)      งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8)

6)      เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (SDG 11)

7)      การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SDG 12)นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ ในด้านงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 8 (ได้คะแนน 48.6-55.2) และด้านพลังงานสะอาด SDG 7 (ได้คะแนน 47.0-54.5) และเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ ในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ SDG 4 (ได้คะแนน 42.1-52.5) ตามลำดับ
 

ด้วยเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคุมชุมชนอย่างยั่งยืน(Sustainable Development Goals : SDGs) เช่นการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ และนโยบายที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาต่อยอดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  

สำหรับในปีถัดไปมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วางเป้าหมายการพัฒนาให้มีอันดับและคะแนนรวมที่ดีขี้น ด้วยการจัดทำแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์เป้าหมายของ SDGs และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เป็นระบบและรูปธรรมมากขึ้น ใช้การมีส่วนร่วมของคณะ/สถาบัน/ศูนย์/สำนัก ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ภาพ – ข้อมูล: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   


 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971238 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558