มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

2 พฤษภาคม 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563               ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 574 ราย ได้แก่
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมจำนวน 16 ราย
                  1.1 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 4 ราย
                  1.2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 1 ราย
                  1.3 เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 11 ราย
              2. พนักงานมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 532 ราย
                  2.1 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 2 ราย
                  2.2 ตริตราภรณ์ช้างเผือก จำนวน 3 ราย
                  2.3 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 21 ราย
                  2.4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 234 ราย
                  2.5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 3 ราย
                  2.6 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 269 ราย
             3. ลูกจ้างประจำ รวมจำนวน 13 ราย
                 3.1 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 8 ราย
                 3.2 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 5 ราย
             4. พนักงานราชการ รวมจำนวน 13 ราย
                4.1 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย
                4.2 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 2 ราย
                4.3 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 4 ราย
                4.4 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 5 ราย

รายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
             1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
                  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามลิงค์ http://www.dhrm.cmru.ac.th/.../tabenprawat/1619938416.pdf
                 เหรียญจักรพรรดิมาลา ตามลิงค์ http://www.dhrm.cmru.ac.th/.../tabenprawat/1619942265.pdf
             2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตามลิงค์ http://www.dhrm.cmru.ac.th/.../tabenprawat/1619938465.pdf
             3. ลูกจ้างประจำ ตามลิงค์ http://www.dhrm.cmru.ac.th/.../tabenprawat/1619938555.pdf
             4. พนักงานราชการ ตามลิงค์ http://www.dhrm.cmru.ac.th/.../tabenprawat/1619938509.pdf


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971370 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558