มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

7 พฤษภาคม 2564 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศผลผู้ชนะบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตามประกาศเลขที่ ๑/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยกำหนดยื่นใบสมัคร  ระหว่างวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๔   ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารใบสมัคร ในวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้  บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่   ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203286 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558