มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ จัดกิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

14 พฤษภาคม 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์

จัดกิจกรรม “CMRU & TP E - Exchange 2021” เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ กับ Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงค์โปร์ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ Passage to ASEAN (P2A) ในกิจกรรม “CMRU & TP E-Exchange 2021” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยมีนักศึกษาทั้งสองสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,336 คน ทั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 86 คน จากหลากหลายคณะ และสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการท่องเที่ยว

- นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา และคณิตศาสตร์

- นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ และ การบัญชี

- นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

- และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการบิน และการจัดการธุรกิจนานาชาติ

 


 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203292 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558