มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญร่วมงาน CMRU Library KM Day 2021 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

18 พฤษภาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญร่วมงาน

CMRU Library KM Day 2021 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน CMRU Library KM Day 2021 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภายในงานพบการแสดงดนตรีโฟล์คซอง โดย Plearn Plearn Band ร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน Application Zoom และ Facebook Live สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี Book suggestion service , Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ, Calling line by e-doc Ep.II 2021 , Electronic information for Decision Making และ Update ทันทุกเหตุการณ์จัดการเอกสารฉับไว ด้วย Google docs

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.cmru.ac.th

ภาพ – ข้อมูล : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th