มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ตามโควต้าบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

28 พฤษภาคม 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac ตามโควต้าบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
                    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 100 คน ที่ตอบแบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรร ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับวัคซีนชุดนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดบริการให้แก่กลุ่มบุคคลสายอาชีพต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203298 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558