มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ พช.เชียงใหม่ ตั้งเป้าส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก

1 มิถุนายน 2564 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ พช.เชียงใหม่ ตั้งเป้าส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก
                    เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง
                    ในการนี้มีนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายนพวงศ์ รัฐผไท ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ นายนริศ บุญสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
                    สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ อาทิ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย หรือ OTOP Product Champion โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการคัดสรรในระดับ ๒ – ๕ ดาว เป็นจำนวนถึง ๒๓ ราย จนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน ตรงตามเป้าหมายการสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ สู่การพัฒนาสินค้าพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203318 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558