มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะครุศาสตร์

2 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะครุศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในการจัดการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564


ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่   

1. อาจารย์วีระยุทธ สุภารส สังกัดภาควิชาเทคนิคการศึกษา 


2. อาจารย์ชัชวรรณ ต๊ะผัด สังกัดภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 


3. อาจารย์อังคณา ลังกาวงศ์ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน


4. อาจารย์วราพร ขันพล สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน


5. อาจารย์ปิยะณัฐ จันต๊ะคาด สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน


6. อาจารย์ ดร.ธนัช มหาสินทรัพย์ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน


7. นายปรัชญารัก เวียงสงค์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะครุศาสตร์พร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ หนุนชาติ สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2. อาจารย์ ดร.ธนัช ยอดดำเนิน สังกัดภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (การจัดการเรียนรู้พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


3. อาจารย์ ดร.มนทกานต์ เมฆรา สังกัดภาควิชาจิตวิทยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ สังกัดภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รหัส 650161)


2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดชา ปิณฑะดิษ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา (รหัส 6104) อนุสาขาวิชาจิตวิทยาองค์การ (รหัส 610403)


3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต สังกัดภาควิชาจิตวิทยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา (รหัส 650106)


4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร สังกัดภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาพลศึกษา (รหัส 650149)


5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์ ชัยมัง สังกัดภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาพลศึกษา (รหัส 650149)


6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช สอาดเอี่ยม สังกัดภาควิชาเทคนิคการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (รหัส 650146)


7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรม สังกัดภาควิชาเทคนิคการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501)


8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล สังกัดภาควิชาเทคนิคการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501)

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (รหัส (6501)


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    


ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203294 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558