มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

2 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนจาก

Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

และนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ

ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chengdu Institute Sichuan International Studies University (CISISU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 21 คน เดินทางมาศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ณ วิทยาลัยนานาชาติ รวมเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา และนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 คน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมจำนวน 24 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอน ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเหมาะสม การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าชั้นเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ จากวิทยาลัยนานาชาติ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมให้คำแนะนำการเรียนการสอน และให้การต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น ในการนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบคู่มือสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ  (CMRU International Student Handbook) เพื่อแนะนำข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แนะนำตนเอง และพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเข้าชั้นเรียนอีกด้วย


 
ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203271 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558