มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว พื้นที่เวียงบัว มีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา ที่ผ่านมา และการเตรียมการในปีการศึกษา 2564  ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 6 ราย

ได้แก่

อาจารย์ ดร.นันทนัช จินตพิทักษ์  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์วรางคณา สินธุยา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์มะลิวัลย์ พวงมณี สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์วรรณลักษณ์ แสงโสดา สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ศศิกัญญ์ ผ่องชมพู  สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 แสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  9  ราย ได้แก่   

อาจารย์ ดร.ดวงเดือน เทพนวล   สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ เรืองศรี  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์ ดร.อติณัฐ จรดล   สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อาจารย์ ดร.อรทัย คำสร้อย   สังกัดภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy สาขาวิชา Biomedicine University of Pompeu Fabra ราชอาณาจักรสเปน

อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ บุญส่งแท้   สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Doctor of Philosophy 

สาขาวิชา Department of Bioscience  Aarhus University ราชอาณาจักรเดนมาร์ก


นายธีรพันธุ์ แซ่โซ้ง  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


อาจารย์ ดร.กมล สนิทธรรม  สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Doctor of Philosophy

สาขาวิชา Mathematical SciencesUniversity of Glasgow สหราชอาณาจักร

และ อาจารย์ ดร.พิมพวัฒน์ ธีรฐิตยางกูร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    จำนวน  16 ราย      

ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีววิทยา(รหัส 0141)


 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (รหัส 611302) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเชษฐ สมมะณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104)


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(รหัส 0183)


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ หมั่นขีด  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ (รหัส 0151)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(รหัส 0107)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (รหัส 0132)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ อาสาสรรพกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รหัส 1104)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เตชะอุดมเดช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาครุศาสตร์(รหัส 6501) อนุสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม(650174)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์(รหัส 6501) อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (รหัส 650176)

 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร กรพรม  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาฟิสิกส์  (รหัส 0151)

และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ จำนวน  2 ราย  ได้แก่   

นายเจษฎา มีทรัพย์    ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ


และ นายมงคล กันทะป้อ   ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   


ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร

 

ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203312 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558