มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะวิทยาการจัดการ

7 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะวิทยาการจัดการ 


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว พื้นที่เวียงบัว มีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และการเตรียมการในปีการศึกษา 2564  ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 3 ราย

ได้แก่

อาจารย์จุฑาลักษณ์ สายแปง สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์รัญชิดา เพิ่มศิริ  สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการนางสาวศุทธนุช หทัยพิชิตชัย  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

 

แสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  5  ราย ได้แก่   

อาจารย์ ดร.ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy Human Resource and Organization Development (International Program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร


 

อาจารย์ ดร.วิภาวี ศรีคะ สังกัดภาควิชาการบัญชีและการเงิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

อาจารย์ ดร.ศุภชัย มุกดาสนิท สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

และ อาจารย์ ดร.อัญมณี ภักดีมวลชน สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  จำนวน 7 ราย ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม  สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   (รหัส 6105)

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัส 680204)

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา อินใชย สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธ์หทัย ตันสุหัช สังกัดภาควิชาการตลาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ อ้วนสอาด สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาภา ศรีสำราญ สังกัดภาควิชาการตลาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุณาศรี สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103)

 

และ แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาชีพ ได้แก่ นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร


 ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

 

 

 

 


ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203271 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558