มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรสัญจร บัณฑิตวิทยาลัย - วิทยาลัยนานาชาติ

9 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรสัญจร บัณฑิตวิทยาลัย - วิทยาลัยนานาชาติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว พื้นที่เวียงบัว มีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และการเตรียมการด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564  ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดี กับ ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 2 ราย

ได้แก่

อาจารย์วีรวัส เลิศรมยานันท์ สังกัดภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาตินายกิตติพัฒน์ ชาวพรหม  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ


และ แสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  3  ราย ได้แก่   

อาจารย์ ดร.ภัทรศรี อินทร์ขาว สังกัดภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมวิทยาลัยนานาชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้


นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาววีรนุช ดรุณสนธยา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203281 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558