มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง (adiCET)

9 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโถงคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ adiCET เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในการจัดการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่   

1. อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 


2. นายดานุพงษ์ กันทะโน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตรปฏิบัติงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร


3. นายกิติพันธ์ ตาน้อย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตรปฏิบัติงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

4. นายสมคิด ฆ้องเล็ก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตรปฏิบัติงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร


5. นางปณิตา ลิ้มสกุล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน  สังกัดวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย


6. นายเกียรติภูมิ นามวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย


และ 7. นายวรพจน์ โพธาเจริญ ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809)

          และแนะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย 

 
ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก : นายสามารถ มณีมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 


ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203299 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558