มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรสัญจรโรงเรียนสาธิตฯ - ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯ

9 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากรสัญจรโรงเรียนสาธิตฯ - ศูนย์พัฒนามนุษย์ฯเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว มีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และการเตรียมการด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564  ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 5 ราย

ได้แก่

นางสาวกมลชนก นันตา  ตำแหน่งครูปฏิบัติการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


นางอุไรวรรณ สันตติภัค ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ ปฏิบัติงาน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


นางสาวเฆษยารัตช์ ยอดชมภู ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่วยสอนปฏิบัติงาน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


นางสาวอิสริยา ชุมภูศรี ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่วยสอนปฏิบัติงาน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


นายชูชาติ เรืองเดช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ สังกัดศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ

 

และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    จำนวน 1  ราย      

ได้แก่  นางปริยาพร กองคำ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ  ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203297 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558