มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากร สถาบัน ศูนย์ สำนัก

10 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. จัดประชุมบุคลากร สถาบัน ศูนย์ สำนักเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พื้นที่เวียงบัว มีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และการเตรียมการในปีการศึกษา 2564  ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ                    จำนวน 3 ราย  ได้แก่

นายฉัตร์ชัย ทิศขันสา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน สังกัดสำนักหอสมุด 


นางกรรณิการ์ ชุมภูชนะภัย ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินนางสาวนงค์รัตน์  สมภารจันทร์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร


 

ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203300 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558