มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชิญชวนนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลองคมนตรี

10 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชิญชวนนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ

ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม

ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลองคมนตรีด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความประสงค์จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม เพื่อใช้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะและเผยแพร่กิจกรรมของวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จึงขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม logo design ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล            จากองคมนตรี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th หมวดข่าวประชาสัมพันธ์  หรือทาง facebook วิศวกรสังคม ตั้งแต่บัดนี้                   จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  081 885 8084

ภาพ ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดูรายละเอียดการสมัคร >> Click

สอบถามรายละเอียดและติดตามโครงการประกวด >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203294 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558