มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. นำเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันฯ Covid – 19 ในพื้นที่ก่อสร้าง

11 มิถุนายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. นำเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันฯ Covid – 19 ในพื้นที่ก่อสร้าง
             เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมงานวิศวกร กองอาคารสถานที่ และบุคลากรกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย งานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค จากอำเภอแม่ริม , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันคะยอม และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมจัดทำบัญชีทะเบียนแรงงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและควบคุมโรคในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบ Application พร้อมระบบจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงานที่อาศัยในที่พักแรงงานชั่วคราว (แคมป์) ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง , โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1 , โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2 และโครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มาข้อมูล / ภาพ : นิภาพร ทุกอย่าง นักวิชาการพัสดุ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203313 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558