มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. นำเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันฯ Covid – 19 ในพื้นที่ก่อสร้าง

11 มิถุนายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มร.ชม. นำเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันฯ Covid – 19 ในพื้นที่ก่อสร้าง
             เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทีมงานวิศวกร กองอาคารสถานที่ และบุคลากรกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย งานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค จากอำเภอแม่ริม , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันคะยอม และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมจัดทำบัญชีทะเบียนแรงงานเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและควบคุมโรคในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบ Application พร้อมระบบจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงานที่อาศัยในที่พักแรงงานชั่วคราว (แคมป์) ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ก่อสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง , โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 1 , โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 2 และโครงการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มาข้อมูล / ภาพ : นิภาพร ทุกอย่าง นักวิชาการพัสดุ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303887 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558