มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. รับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564

12 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. รับสมัครนักศึกษา

รอบรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564


         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรง  ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครตัองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ที่1/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.inter.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจนานาชาติ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 885 983 ดูรายละเอียดและสมัคร >> Click

สอบถามเพิ่มเติม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ไฟล์แนบ ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203292 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558