มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เชิญชมวีดิทัศน์ สรุปผลโครงการความร่วมมือ ในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

12 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เชิญชมวีดิทัศน์ สรุปผลโครงการความร่วมมือ

ในการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 เพื่อการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักวิจัยในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ อาทิ ส่งเสริมการให้ความรู้ การอ่านและเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะสะเต็ม การพัฒนาห้องสมุด การพัฒนาแปลงเกษตร การแปรรูปและประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การพัฒนาระบบน้ำดื่มน้ำใช้ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงไปยังชุมชนต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดทำวีดิทัศน์สรุปการดำเนินงาน โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 33 ในปี 2563 ซึ่งขณะนั้น มี อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมผลการดำเนินงานผ่านวีดิทัศน์ชุดนี้ และในปี 2564 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการนี้ต่อไป ภายใต้การดำเนินงาน ของคณะทำงานชุดปัจจุบันนำโดย อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา


 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203280 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558