มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)

15 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ

ลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี  รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และนางสาวนิดา พรินทรากุล หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนางานต่างประเทศ ในนาม“งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” ให้เกิดแนวทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ – ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203283 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558