มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564

16 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564


 

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจรหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ศูนย์ศึกษาศาตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในการจัดการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา ก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564

            ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1.       นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองนโยบายและแผน


2.       นางสาวภัทรภร ตาไชยวงค์ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล


3.       นางสาวฐิตารีย์ บูรณะธนะสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา


4.       นายอำพล เจริญสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

5.       นายธนภัทร ศรีปัญญา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา สังกัดกองอาคารสถานที่


6.       นางมลิวัลย์ สุตาหมื่น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการสังกัดกองอาคารสถานที่


7.       นายสุริยันต์ กองเย็น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดกองอาคารสถานที่


8.       นายเจษฎา เขียววาท ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างสังกัดกองอาคารสถานที่


พร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.       นางสาวอันสุดารี กันทะสอน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา


2.       นางสาวสิริญา ยุวงค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


3.       นายวชิรจักร นือขุนทด ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล


และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.       ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


2.       นายชายญาพร ยั่งยืน สังกัดกองอาคารสถานที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่างชำนาญงาน

 
ภาพ – ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203314 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558