มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

16 มิถุนายน 2564 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์


 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ WWW.CMRU.AC.TH เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี รองอธิการบดี รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID – 19 การแนะนำงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการนักศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักทะเบียนและประมวลผล คณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา การรับชมวีดีทัศน์อุดมการณ์อันล้ำค่าแห่งตราราชภัฏ วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และวีดีทัศน์แนะนำคณะผู้บริหาร

ทั้งนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นางสาววัชราวรรณ กันทา  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    


 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203306 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558