มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 มิถุนายน 2564 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ จ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางค่าจ้างผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                 ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสำหรับงานว่าจ้างตามที่กำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี สำหรับผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วย
                     ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันประกาศการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้
                 ๙. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ในลักษณะดังต่อไปนี้
                     (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเองเป็นคู่สัญญาจ้างออกแบบกับหน่วยงานของรัฐนั้น
                     (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาในงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ ในงานที่ตนเป็นผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
                 ๑๐. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการจ้างออกแบบ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๑  
ผู้ให้บริการจ้างออกแบบต้องมีผลงานการออกแบบก่อสร้างอาคารสาธารณะ วงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้
                 ๑๒. ผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                       (๑)  กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานจ้างออกแบบ กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานจ้างออกแบบ ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอได้
                       (๒)  กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานจ้างออกแบบของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานจ้างออกแบบของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                  ๑๓.  ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
                
                
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ไม่มาดูสถานที่ในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าได้รับทราบและต้องปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน 

                ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างออกแบบได้ที่ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
                กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.
ณ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B๑ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๖ ในวันและเวลาราชการ

                 คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างออกแบบแต่ละรายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการจ้างออกแบบรายอื่น ณ วันประกาศจ้างออกแบบหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนออื่น ๆ ตามที่ระบุในประกาศฯ และจะประกาศรายชื่อผู้ให้บริการจ้างออกแบบที่ได้รับคัดเลือกเบื้องต้นให้เสนองานต่อคณะกรรมการฯ
                กำหนดนำเสนองาน (Presentation) แนวคิดในการออกแบบและแบบร่างเบื้องต้นของงานจ้างออกแบบ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนสถานที่ในการนำเสนองานนั้น จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
 
 
 
 
ดร.ชาตรี มณีโกศล
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th