มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เชิญชวนสวมเสื้อสีขาว 26 มิถุนายน นี้

25 มิถุนายน 2564 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เชิญชวนสวมเสื้อสีขาว 26 มิถุนายน นี้ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหายาเสพติด จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนโดยเน้นสร้างการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยร้ายทำลายครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกประเภทอย่างยั่งยืน
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส โทรศัพท์ 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขอบขอบคุณภาพ : ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203292 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558