มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

26 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ www.cmru.ac.th   เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โอกาสนี้ รศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดี รับผิดชอบงานวิชาการ ได้บรรยายแนะนำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ Covid - 19  โดยมี ผศ.สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี รองอธิการบดี รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา บรรยาย แนะนำงานกิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการนักศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษายังได้ร่วมให้ข้อมูล การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลการศึกษาวิชาทหาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303793 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558