มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดสัมมนาวิชาการ “ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก OTOP สู่ OGOP”

26 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดสัมมนาวิชาการ

“ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก OTOP สู่ OGOP

 


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก OTOP สู่  OGOP” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉิลมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) อย่างเคร่งครัด


          ในการนี้ รศ.ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ได้กล่าวแนะนำวิทยากร โดยการสัมมนาสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชำนาญ  วัฒนศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ในงานพัฒนาชุมชน) และ คุณไพบูลย์  บูรณสันติ นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาชุมชน การส่งเสริม SEP ท่องเที่ยวโดยชุมชน และ Social Enterprise (SE) ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กรมความร่วมมือฯ (TICA)  ที่ปรึกษา บริษัท ศูนย์การเรียนรู้คูซ่าดี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ประสบการณ์พัฒนาชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศาณฐกิจพอเพียง จาก OTOP สู่ OGOP เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเพิ่มพูนความรู้ด้านศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่แนวทางในการนำความรู้ศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป


ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8303902 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558