มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มร.ชม. จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. 2564

29 มิถุนายน 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มร.ชม.

จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ก.ค. 2564สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีอายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี ไม่มีตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่า ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือสูงกว่า และต้องไม่เป็นนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม และส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม หมู่ 7 ถนนโชตนา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทาง www.ird.cmru.ac.th และทาง www.facebook.com/researchcmru

ภาพ – ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click

สอบถามข้อมูลโครงการ >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203299 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558