มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เผยผลประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI "วารสารบัณฑิตวิจัย" ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสารวิชาการ TCI กลุ่มที่ 1

1 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เผยผลประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

"วารสารบัณฑิตวิจัย"  ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสารวิชาการ TCI กลุ่มที่ 1

 

 

 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ได้เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสารซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563 - 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ผลการประเมิน วารสารบัณฑิตวิจัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแล ควบคุมกำกับมาตรฐานผ่านการประเมินคุณภาพ ให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ISSN 2229-2756 E-ISSN 2651-1401 โดยเปลี่ยนจาก กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 1   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านวารสารบัณฑิตวิจัยฉบับล่าสุด ได้ที่ website :  https://so02.tci-thaijo.org/

 ภาพ – ข้อมูล : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  

ดูประกาศผลการประเมิน >> Click

อ่านวารสารบัณฑิตวิจัย >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203295 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558