มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศเลื่อนวันยื่นข้อเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม

 

ตราครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง   ประกาศเพิ่มเติมโครงการจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- - - - - - - - - - - - - - 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป           ตามประกาศฯ เลขที่ 20/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากมีผู้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบทราบเพิ่มเติมดังนี้

1.    แผนผังพื้นที่ในการออกแบบอาคารฯ ที่คณะกรรมการฯ นำเสนอในวันนำชี้สถานที่นั้น        เป็นแผนผังแสดงตำแหน่งโดยประมาณของพื้นที่โครงการเทียบเคียงกับแนวถนนและอ่างเก็บน้ำ ซึ่งแนวคิดในการออกแบบที่จะนำเสนอ จะต้องมีพื้นที่ของโครงการโดยรวมเป็นไปตามแนวคิด ขอบเขตงานและราคากลางการออกแบบ (TOR) ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

2.  ตำแหน่งในการนำชี้สถานที่จุดที่ 1 เป็นตำแหน่งอ้างอิงเพื่อเป็นแนวเขตโดยประมาณสำหรับการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ซึ่งแนวคิดในการออกแบบที่จะนำเสนอ จะต้องมีพื้นที่ของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว เป็นไปตามแนวคิด ขอบเขตงานและราคากลางการออกแบบ (TOR) ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

3.    ตำแหน่งในการนำชี้สถานที่จุดที่ 2 (บริเวณอ่างเก็บน้ำ) เป็นตำแหน่งอ้างอิงเพื่อเป็นแนวเขตโดยประมาณสำหรับการออกแบบศูนย์ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภาคเหนือและศูนย์สมุนไพร ซึ่งแนวคิดในการออกแบบที่จะนำเสนอ จะต้องมีพื้นที่ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ดังกล่าว เป็นไปตามแนวคิด ขอบเขตงานและราคากลางการออกแบบ (TOR) ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

จากรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบทุกรายจัดทำรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่กำหนดไว้ ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จึงเลื่อนกำหนดการยื่นซองข้อเสนองานจากวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. –11.30 น. ณ กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดการนำเสนอผลงาน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

                             ประกาศ   ณ  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

 

 

 

                                                           (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                                รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203274 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558