มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เชิญชวนนักเรียน – นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 90,000 บาท

4 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เชิญชวนนักเรียน – นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 90,000 บาท


          อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้มี การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท อาทิ การประกวดคลิปวีดีโอด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางชีววิทยา การแข่งขันการสร้าง Motion infographic หัวข้อ “การนำเสนอภาควิชาคอมพิวเตอร์ CMRU อย่างไรให้ปัง” การแข่งขัน DIY การออกแบบและตกแต่ง T – Shirt จากเศษวัสดุในชุมชน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อชิงรางวัล ภายใต้หัวข้อ NEW NORMAL Infographic Design Contest การประกวดวาดภาพโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) การแข่งขันการออกแบบและสร้างสะพานจำลองด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ การแข่งขันทักษะการออกแบบลวดลายสร้างสรรค์จากผ้ามัดย้อมสันกำแพง การแข่งขันโครงงานอาชีพสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และการแข่งขันรายการต่าง ๆ ตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฎาคม เป็นต้นไป โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี https://science.cmru.ac.th/sciday64 หรือ FACEBOOK :ScicmruPrd สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 062-310-4909


ภาพ – ข้อมูล : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดูรายละเอียดและลงทะเบียน >> Click

สอบถามเพิ่มเติม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

  

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203311 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558