มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก

10 กรกฏาคม 2564 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านธุรกิจของชุมชน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย และแนวทางในการจัดกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งทั้งอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชุมชนท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก               รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์  วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ และได้รับเกียรติ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมงานและต้อนรับผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่  การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่องออกในครั้งนี้  มุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการส่งออก ขั้นตอนวิธีการด้านการส่งออก และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเป้าหมายได้  และนำผลที่ได้จากการโครงการมาใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สอดคล้องตรงกับความต้องการและหนุนเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีศักยภาพในการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้จัดสัมมนาได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยมีการวัดวัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามแบบฟอร์มคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเว้นระยะห่างระหว่างนั่งอบรม
การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จำนวน 4 ท่านมาบรรยายพิเศษ ดังนี้ ท่านที่ 1 คุณดวงดรันย์ อยู่สวัสดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย (TEMA)  ท่านที่ 2 คุณพลอยประภัสร์  ชินวงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พลอยพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก ท่านที่ 3 คุณทัศนันท์  ธนัญชัย ผู้แทนบริษัท แฮปปี้ เซ็นเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คุณกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูนฟูดส์ ซึ่งมีหัวข้อเรื่องการสัมมนาประกอบด้วยเรื่อง มาตรฐานการส่งออก การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งออก และการขายออนไลน์กับแพลตฟอร์ม Alibaba ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้คาดว่าผู้ประกอบการจังเชียงใหม่ จำนวน 35 ท่านจะได้รับความรู้ แนวทางปฏิบัติและประสบการณ์ไปต่อยอดขยายแผนงานธุรกิจเพื่อการส่งออกตลาดต่างชาติมากยิ่งขึ้น จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564                         ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 
ภาพ – ข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203282 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558