มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้าง และปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม

 

ตราครุฑ

                                            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้าง

และปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม

--------------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น จากการยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นเสนองาน จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.       บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

2.      บริษัท ดีไว พลัส จำกัด

3.      บริษัท แอคซิสกรุ๊ป จำกัด

4.      บริษัท อีลีแม็ค จำกัด

5.      บริษัท ซีด้า จำกัด

6.      กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน AB  

มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งรายละเอียดและข้อเสนอต่าง ๆ ของผู้เสนองานแล้ว ปรากฏว่า ผู้ยื่นเสนองานทั้ง 6 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศจ้างออกแบบฯ ทุกประการ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้ยื่นเสนองานทั้ง 6 ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและให้นำเสนอผลงานการออกแบบต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายใดมีความประสงค์จะนำเสนองานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885366

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

 

                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8376034 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558