มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ศูนย์แม่ริม

 

ตราครุฑ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้าง

ทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ 

ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ศูนย์แม่ริม

--------------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ศูนย์ แม่ริม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น จากการยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นเสนองาน จำนวน 5 ราย ได้แก่

1.       บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

2.      บริษัท ซีด้า จำกัด

3.      ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรี ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนียริ่ง

4.      ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักงานออกแบบณัฐจิราอาร์คิเตค

5.      บริษัท ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งรายละเอียดและข้อเสนอต่าง ๆ ของผู้เสนองานทั้ง 5 รายแล้ว ปรากฏว่า ผู้เสนองานทั้ง 5 ราย เป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่มีผู้เสนองาน 2 ราย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศจ้างออกแบบฯ โดยยื่นหนังสือรับรองผลงานการออกแบบก่อสร้างอาคาร ไม่เป็นไปตามประกาศฯ ข้อ 11 และเอกสารงานจ้างออกแบบ ข้อ 2.11 จึงไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ได้แก่

1.       บริษัท ซีด้า จำกัด

2.      ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักงานออกแบบณัฐจิราอาร์คิเตค

จากรายละเอียดข้างต้น จึงเหลือผู้เสนองาน จำนวน 3 ราย ที่เป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศจ้างออกแบบฯ ทุกประการ ได้แก่

1.       บริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด

2.      ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรี ดี อาคิเทค แอนด์ เอนจิเนียริ่ง

3.      บริษัท ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้ยื่นเสนองานทั้ง 3 ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและให้นำเสนอผลงานการออกแบบต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการรายใดมีความประสงค์จะนำเสนองานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885366

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

 

                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8376026 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558